Öregmalom életmódház
Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Általános Szerződési Feltételek

1.1. Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alapfogalmai

1.1.1. Szolgáltató: Lorkamill Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. Cg.: 01-09-863380, adószám: 13594495-2-41 , bankszámlaszám: 12010154-00106601-00100007)

1.1.2. Szolgáltatás: A Szolgáltató által nyújtott tréningeken való részvétel lehetősége megfelelő díjazás ellenében;

1.1.3. Ügyfél: Az a természetes vagy jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a Szolgáltatást a megrendelőlap kitöltésével, valamint a díj befizetésével saját maga vagy alkalmazottai számára igénybe veszi;

1.1.4. Tréning: A Szolgáltató által nyújtott tréningek (aktuális tréningek listáját lásd: www.oregmalom.com), amelyek magukba foglalják az előadásokon, programokon való részvételt – ide nem értve a fakultatív programokat -, a szállás és étkezési költségeket is;

1.1.5 Résztvevő: A tréningen történő részvételre jogosult természetes személy.

1.1.6 Értesítés: a másik fél joghatályos értesítése történhet írásban, tértivevényes levél útján, illetve fax vagy e-mail útján, amennyiben annak a másik fél által történő átvétele igazolható. A másik fél szabályszerű értesítésére csak az általa írásban (Szolgáltató esetén a fent megjelölt címen, míg Ügyfél esetén a megrendelőlapon kitöltött címen) megjelölt értesítési címeken történhet.

1.1.7 Kézbesítés: azon időpont, amikor a fél a másik fél által hozzá intézett nyilatkozatát bizonyíthatóan kézhez vette. Abban az esetben, ha ez pontosan nem igazolható, úgy

- levél esetén annak postára adásától számított 8. nap;

- fax, illetve e-mail esetén – szabályszerű megküldéskor – az elküldés napját követő napon;

1.2. Az ÁSZF tárgya, célja, és szabályozási köre

1.2.1. A Szolgáltató általános szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és az Ügyfél jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

1.2.2. Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Ügyfél között létrejövő szolgáltatási jogviszony általános szerződési feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések, esetleges etikai kódexek kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is irányadóak.

1.3. Az ÁSZF elérhetősége és módosítása

1.3.1. Szolgáltató általános szerződési feltételeit internetes honlapján (www.oregmalom.com) teszi közzé és folyamatosan elérhetővé. Ezen ÁSZF-ről az Ügyfél - térítés ellenében - másolatot kérhet.

1.3.2. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására – jogszabályban meghatározott kivételekkel, és az ÁSZF-ben egyébként megjelölteken túl – mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági, szolgáltatási körülményekben beállt változások így különösen a Szolgáltatás fejlesztése iránti társadalmi, piaci (vevői, kormányzati) igények, a Szolgáltatásra (pl. kiegészítő szolgáltatások, kapcsolódó eljárások, a teljesítésben közreműködők), vagy a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek, továbbá esetleges szerződéses ellentmondások, stilisztikai megfogalmazások, érvénytelen rendelkezések, illetve mindezek változása indokolják.

1.3.3. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elismeri, hogy jelen általános szerződési feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartja, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatást milyen módon (levél, fax, vagy elektronikus úton), illetve személyesen, vagy képviselő útján rendelte meg. Az Ügyfél egyben tudomásul veszi azt is, hogy az ÁSZF feltételeit a Szolgáltató időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosíthatja. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően tizenöt nappal internetes honlapján (www.oregmalom.com) nyilvánosságra hozza, illetve – amennyiben Ügyfél a megrendelés során ilyen tartalmú kérelmet juttatott el Szolgáltató részére – elektronikus körlevélben Ügyfelet értesíti.

1.4. Az ÁSZF hatálya

1.4.1. Területi hatály: Jelen ÁSZF területi hatálya az Európai Unió egész területe illetve mindazon helyszínek illetve országok, ahova a Szolgáltató tréninget hirdet.

1.4.2. Személyi hatály: Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Lorkamill Kft.-re, mint Szolgáltatóra, illetve a Szolgáltatást igénybe venni kívánó valamennyi Ügyfélre és Résztvevőre.

1.4.3. Időbeli hatály: Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba. Az ÁSZF határozatlan időre szólóan mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását végzi.

2. A szolgáltatási jogviszony

2.1. A szolgáltatási jogviszony létrejötte és módosítása, illetve megszüntetése

2.1.1. Szolgáltató internetes honlapján (lásd: www.oregmalom.com) az egyes tréningek vonatkozásában megrendelőlapot tesz közzé. Az egyes tréningekre Ügyfél a megrendelőlap teljes körű kitöltésével és aláírásával (gazdálkodó szervezet megrendelő esetén cégszerű aláírásával) és annak Szolgáltató részére történő visszaküldésével jelentkezhet.

2.1.2. A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre. Szolgáltató köteles a hozzá beérkezett megrendelést legkésőbb a beérkezéstől számított öt munkanapon belül Ügyfél részére visszaigazolni azon esetben is, ha bármilyen okból – például az adott tréninget Szolgáltató nem indítja stb. – a megrendelésnek eleget tenni nem tud.

2.1.3. Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

- bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve

magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;

- automatikus megszűnési ok esetén;

- felek közös megegyezésével;

- felmondással;

2.1.4. Abban az esetben, ha Ügyfél a tréningdíjat az alábbi 3.4.2. pontban írt határidőben nem fizeti be, úgy a már létrejött jogviszony felek között automatikusan megszűnik, Ügyfél illetve az általa megjelölt Résztvevők a megrendelt tréningen nem jogosultak részt venni.

2.1.5. Felek a létrejött jogviszonyt bármikor közös megegyezéssel megszüntethetik, illetve módosíthatják.

2.1.6. A módosítást nem szükséges egy okiratba foglalni, elegendő a másik felet a módosítási szándékról írásban – a módosítás pontos megjelölésével – értesíteni. Abban az esetben, ha a másik fél a kézhezvételtől számított öt napon belül a javaslat elfogadását írásban visszaigazolja, úgy a módosítás hatályba lép.

2.1.7. A tréning megkezdése előtti 10. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani. A tréning megkezdése előtt 10 napon belül, illetve a tréning ideje alatt csak rendkívüli okból (lásd: 3. fejezet) kerülhet sor a jogviszony felmondására.

2.1.8. A jogviszony megszűnte esetén felek kötelesek egymással elszámolni.

· Abban az esetben, ha a tréning megkezdését követően vagy a tréning megkezdését megelőző 10 napon belül Ügyfél mondja fel a szerződést vagy a szerződés megszűnésére az Ügyfélnek felróható, illetve érdekkörében felmerült okból került sor, Ügyfél nem jogosult a már befizetett tréningdíj visszavételére. Szolgáltató a teljes tréningdíjat jogosult követelni.

· Abban az esetben, ha a megszűnésre az Ügyfélnek felróható, illetve érdekkörében felmerült okból a tréning megkezdését több mint 10 nappal megelőzően került sor, a Szolgáltató a jogviszony megszűnését követő 15 napon belül a már befizetett tréningdíjat a tréningdíj 10 %-ával csökkentett összegben fizeti vissza. Be nem fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a tréningdíj 10 %-át követelni.

· Abban az esetben, ha a megszűnésre nem az Ügyfélnek felróható, illetve érdekkörében felmerült okból került sor, a Szolgáltató a jogviszony megszűnését követő 15 napon belül a már befizetett tréningdíjat az Ügyfél részére kamat nélkül egyösszegben visszafizeti.

3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége a minőségért

3.1.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett szolgáltatást, az általa biztosítható legjobb színvonalon, a vonatkozó jogszabályok és etikai normák betartásával biztosítja Ügyfél számára.

3.1.2. A Szolgáltatás várható színvonalának Ügyfél általi felmérése érdekében Szolgáltató internetes honlapján a tréningekről részletes tájékoztatást ad.

3.1.3. Szolgáltató a meghirdetett tréningek vonatkozásában köteles biztosítani, hogy a Résztvevők a hirdetésnek megfelelő minőségű és színvonalú oktatásban részesüljenek, ennek érdekében Szolgáltató mind a tréning során, mind a tréning befejezését követően köteles biztosítani Ügyfél részére, hogy véleményét, észrevételeit megfelelő módon közölhesse (lásd a 3.2. pontban írtakat).

3.1.4. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás/tréning sikeres elvégzéséért felelősséget nem vállal, azonban a lehetőséget a Szolgáltatás teljes körű igénybevételére megfelelően biztosítja Ügyfél részére.

3.1.5. A megrendelt tréning elvégzéséről Ügyfél kérelmére Szolgáltató a Résztvevők részére névre szóló írásos igazolást állít ki. Az igazolás nem minősül hivatalos okiratnak.

3.1.6. Szolgáltató jogosult a meghirdetett tréningek témájának, időpontjának, valamint a helyszínnek és az előadóknak az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett tréningek törlésének lehetőségét is. A tréningek esetleges törléséről illetőleg az időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

3.1.7. A tréning megkezdését megelőző tíz napon belül, illetve a tréning megkezdését követően Szolgáltató csak rendkívüli esetben jogosult a fenti 3.1.6. pontban írt egyoldalú módosításra. Ilyen oknak minősül különösen:

- a meghirdetett tréningre nem kellő, vagy éppen a megadott létszámkeretet meghaladó számú Résztvevő jelentkezik;

- Előadó előre nem várható visszalépése (pl.: megbetegedés stb.) miatt, vagy a helyszín módosulása miatt szükséges a módosítás;

3.1.8. Szolgáltató a tréningek bonyolítása során jogosult közreműködők, így különösen előadók, trénerek igénybevételére. Szolgáltató azonban a közreműködők tevékenységéért Ügyféllel szemben felelősséggel tartozik.

3.1.9. A Tréning során átadott tanjegyzetek, valamint információk Szolgáltató tulajdonát (know-how, szerzői jog stb.) képezik. Ügyfél és a Résztvevő ezen információkat csak a Tréning, valamint a Tréning során tanultak sikeres igénybevétele céljából használhatja fel, azokat nem jogosult Szolgáltató engedélye nélkül sokszorosítani, illetve anyagi előny szerzése végett harmadik személyek részére továbbadni.

3.2. Tájékoztatás, észrevételezés

3.2.1. A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről, így különösen a Szolgáltatás igénybevételének feltételeiről internetes honlapján (www.oregmalom.com) tájékoztatja Ügyfeleit, valamint megfelelő telefonos tájékoztatást biztosít részükre.

3.2.2. Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy Ügyfél a tréning megkezdésétől, illetve az esetlegesen kifogásolt esemény megtörténtétől számított öt munkanapon belül a Tréninggel kapcsolatban észrevételeket tehessen.

3.3. Díjak és számlázás

3.3.1. A szolgáltatás igénybevételéért Ügyfél díj fizetésére köteles (a továbbiakban: tréningdíj). A tréningdíj összege magában foglalja:

- a tréningen való részvétel díját,

- az ellátás, szállás költségét.

Szolgáltató a tréningdíj összegén felül csak olyan egyéb díjak, költségek további felszámítására jogosult, amely lehetőségeket a tréningre vonatkozó tájékoztató a tréning részeként nem tartalmazott (így különösen az opcionálisan igénybe vehető szolgáltatások, esetleges sokszorosítási költségek, külön speciális időpontban tartandó tréningek felára stb.).

3.3.2. A tréningdíjat Ügyfél két részletben az alábbiak szerint köteles megfizetni Szolgáltató részére:

- a megrendelés visszaigazolását követő 10 napon belül köteles Szolgáltató részére számla ellenében a tréningdíj 25%-át megfizetni (díjelőleg);

- a fennmaradó összeget a Szolgáltató által kiállított számlán feltüntetett határidőben, de legkésőbb a tréning megkezdését megelőző napon köteles megfizetni;

3.3.3. A megfizetés módja internetes fizetés a www.oregmaol.com oldalon, banki átutalás, vagy a Szolgáltató pénztárába történő befizetés.

3.3.4. Átutalásos fizetésmód esetén a határidőben történő fizetésnek az minősül, ha legkésőbb az Ügyfél részére nyitva álló határidő utolsó napján Szolgáltató bankszámláján az esedékes tréningdíj, illetve díjelőleg jóváírásra kerül.

3.3.5. Abban az esetben, ha Ügyfél a tréningdíjat késedelmesen fizeti meg úgy köteles a Szolgáltató részére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamat megfizetésére.

4. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

4.1. Az Ügyfél és a Résztvevő jogai

4.1.1. Az Ügyfél illetve az általa megnevezett Résztvevő jogosult a kiválasztott tréningen részt venni, valamint jogosult a Szolgáltatás teljes körű igénybevételére.

4.1.2. Ügyfél és Résztvevő jogosult továbbá a tréning során megszerzett információk, tapasztalatok saját célú felhasználására.

4.1.3. Ügyfél jogosult a tréning sikeres befejezését követően a Résztvevők részére névre szóló, oklevélen igazolást kérni a tréning elvégzésének tényéről. Az igazolás nem minősül diplomának. Ezen igazolást a tréning elvégzését követő 1 éven belül jogosult kérni, ha a Szolgáltató által előírt feltételeket (lásd a fenti 3.1.5. pontban írtakat) a Résztvevő megfelelően teljesítette.

4.1.4. Ügyfél a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt kifogásait a tréning megkezdésétől, illetve a kifogásra okot adó tény felmerültétől számított öt munkanapon belül írásban jogosult bejelenteni. A bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a kifogás kivizsgálására és kijavítására, és nem felel az esetlegesen felmerülő károkért és/vagy Ügyfélt érintő költségekért.

4.2. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségek

4.2.1. Ügyfél illetőleg az általa megnevezett Résztvevő a tréningen való tényleges részvételre nem köteles. Ha az Ügyfél illetőleg az általa megnevezett Résztvevő a tréningen nem vesz részt és előzetesen nem került sor a tréning időpontjának közös megegyezéssel történő módosítására, úgy Ügyfél köteles a tréning teljes díját megfizetni, valamint nem kérheti a tréning utólagos megtartását.

4.2.2. Résztvevő köteles a tréning során olyan magatartást tanúsítani, hogy azzal a tréning sikeres megtartását elősegítse, valamint az egyéb résztvevőket indokolatlanul ne zavarja. Ennek megsértése esetén Szolgáltató jogosult a jogviszony rendkívüli felmondására.

4.2.3. Ügyfél köteles a megrendelés visszaigazolásakor a visszaigazolt adatok helyességéről meggyőződni, valamint az adataiban történt változást Szolgáltató részére haladéktalanul bejelenteni. A hibás adatok, valamint a módosulás be nem jelentése miatt felmerült károk Ügyfelet terhelik.

4.2.4. Ügyfél jogosult harmadik személy részére is megrendelni a szolgáltatást – így különösen gazdálkodó szervezet megrendelő munkavállalói részére stb. – ennek tényét azonban köteles a megrendelőlapon jelezni. A Résztvevők személyét illetőleg a személyek módosulását Ügyfél legkésőbb a tréning megkezdését megelőző öt munkanappal köteles a Szolgáltató részére írásban bejelenteni.

4.3. Egyéb kötelezettségek

4.3.1. Az Ügyfél és a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata során, különösen pedig a kifogások bejelentéskor tartózkodik a zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sértő magatartástól. Amennyiben az Ügyfél vagy a Résztvevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult őt felszólítani az ilyen magatartástól való tartózkodásra és amennyiben ennek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását részére megtagadni.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Adatvédelem, adatbiztonság

5.1.1. Az Ügyfélnek és a Résztvevőnek a Szolgáltatás megrendelése során rögzített adatait a Szolgáltató kizárólag a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény figyelembevételével kezeli. Az Ügyfél vagy a Résztvevő kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, illetve a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

5.1.2. Az Ügyfél által megadott személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás nyújtása során annak keretei között használja fel.

5.1.3. Ha a Szolgáltatónak a Szolgáltatás teljesítése során közlés, vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teszi lehetővé. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli.

5.1.4. Szolgáltató gazdálkodó szervezet ügyfelek esetében jogosult arra, hogy a részükre nyújtott Szolgáltatás tényét a pontos adatok közlése nélkül referenciaként megjelölje.

5.1.5. Szolgáltató jogosult továbbá arra, hogy Ügyfél részére a Szolgáltatás igénybevételét követően is az általa nyújtott tréningekről tájékoztatót küldjön, illetve Ügyfél érdeklődési köréről – kizárólag azon tényről, hogy mely témakörök érdekelhetik Ügyfelet – megfelelő nyilvántartást vezessen. Ezen adatokat azonban köteles Szolgáltató a fenti 5.1.1. pontban írtak szerint kezelni.

5.2. A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények igénybevétele

5.2.1. Szolgáltatató jogosult a Szolgáltatás díjaiból általa meghatározott mértékben, általa meghatározott módon Ügyfélnek kedvezményt biztosítani.

5.2.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy olyan akciókat is szervezzen, amelynek során csak az általa meghatározott Ügyfél vagy Ügyfelek részesülnek kedvezményben.

5.2.3. A Szolgáltatás kedvezményeinek mértékéről és igénybevételének lehetőségeiről Szolgáltató legalább az akció időtartama alatt internetes honlapján (www.oregmalom.com) részletes tájékoztatást köteles nyújtani.

6. Vegyes és záró rendelkezések

6.1.1. A Szolgáltatással illetőleg jelen ÁSZF értelmezésével, teljesítésével kapcsolatosan felmerült vitás kérdéseket mind a Szolgáltató, mind az Ügyfél elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján próbálja rendezni. Abban az esetben, ha ezen egyeztető tárgyalások eredményre nem vezetnének, úgy a felek – értékhatártól függően – a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

6.1.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.

Hatálybalépés dátuma:

2010. április 1.